Politică de confidențialitate

Ce sunt datele cu caracter personal și ce date prelucrează ForMAV Expert?

Date cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect. ForMAV Expert prelucrează următoarele categorii de date:
– date de identificare: nume, prenume, CNP, e-mail, telefon;
– informații referitoare la ocupație, denumirea institutiei;
– semnatura (contracte și documente de prezență).

Ce înseamnă că ForMAV Expert prelucrează date cu caracter personal?

Prelucrarea înseamnă operațiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, ștergerea, distrugerea sau arhivarea datelor cu caracter personal.

Cui aparțin datele cu caracter personal pe care le prelucrează ForMAV Expert?

ForMAV Expert prelucrează date cu caracter personal referitoare la beneficiar, în vederea prestării unui serviciu (curs sau consultanță). Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate poartă denumirea de „Persoane vizate”.

De unde obține ForMAV Expert datele cu caracter personal?

Datele sunt obținute direct de la Beneficiar și/sau de la un împuternicit al beneficiarului, în momentul în care se completează formulare sau documente ale ForMAV Expert.

În ce scopuri prelucrează ForMAV Expert date cu caracter personal?

Scopurile pentru care ForMAV Expert prelucrează datele cu caracter personal sunt în interes legitim și legal, fără de care nu se poate desfășura activitatea dupa cum urmeaza:
– efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul ForMAV Expert (ex. înregistrare și emitere facturi);
– completare liste de prezență sau emitere diplome de participare;
– arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondenței adresate ForMAV Expert și expediata de ForMAV Expert precum și realizarea de activități de curierat.
-în interes de procesare – informare și furnizare de servicii de training și consultanță, participarea la evenimente de promovare a firmei (conferințe), prin intermediul mijloacelor de comunicare (telefonic și email);
– identificarea persoanelor vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare (telefonic și email);
– centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate.

În ce temeiuri prelucrează ForMAV Expert date cu caracter personal?

ForMAV Expert prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri: – în baza consimțământului beneficiarului, dacă acesta ne-a fost acordat;
– pentru executarea unui contract la care beneficiarul/persoana vizată este parte sau pentru a furniza beneficiarului informații despre serviciile noastre;
– în baza interesului legitim al ForMAV Expert fără de care aceasta nu-și poate desfășura activitatea (ex. Facturare).

Este obligatorie pentru client comunicarea datelor?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de catre ForMAV Expert se întemeiază pe acordul beneficiarului, caz în care vei fi informat că furnizarea datelor, respectiv a acordului, este opțională.

Către cine transmitem datele tale cu caracter personal?

– Firma de consultanță financiară cu care lucram în prelucrarea tranzacțiilor financiare;

Cât timp prelucrează ForMAV Expert date cu caracter personal?

În vederea realizării scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către ForMAV Expert pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

Care sunt drepturile persoanei vizate și cum pot fi exercitate?

Persoana vizată are următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de ForMAV Expert, conform celor prevăzute în prezentul document;
  • Dreptul de acces – poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către ForMAV Expert , iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații;
  • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
  • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obține ștergerea respectivelor date;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile în care se contesta exactitatea respectivelor date sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea;
  • Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al ForMAV Expert;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către ForMAV Expert la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
Beneficiarul poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul ForMAV Expert din Jud. Bacau, Com Letea Veche, Str. Zorilor, nr. 40 sau prin email: contact@formav.ro